Polityka prywatności

Ochrona prywatności naszych klientów ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym przedstawiamy Państwu dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Klientach sklepu weisberg.com.pl. Zasady te są ogólnie dostępne na stronie internetowej sklepu.

 Aby mieć możliwość pełnego korzystania z usług naszego serwisu, musisz być w nim zarejestrowany. W procesie rejestracji wymagamy od Ciebie podania danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię, telefon, adres, adres e-mail bądź hasło. W przypadku formularza rejestrowania użytkownika w celu zakupu będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do
następujących podmiotów:
sendit.pl Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796.
tel. 71 714 70 00 w dni robocze poniedziałek - piątek 8:00-16:00 e-mail: biuro@sendit.pl

DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa,
www.dpd.com.pl, e-mail: dpd@dpd.com.pl, tel. 022 577 55 00, fax 022 577 55 50
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368
NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, kapitał zakładowy: 88.604.000,00 PLN
 
PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej
NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 strona : www.payu.pl

UPS Polska Sp. z.o.o. ul. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa  Poland Tel.: +48-22-534-00-00 Fax: +48-22-534-08-01

PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg. strona: www.paypal.pl

 W takich przypadkach ilość
przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

 Sklep weisberg.com.pl przechowuje Twoje dane na zabezpieczonym serwerze i przetwarza je wyłącznie w celu realizacji Twoich zamówień i dostarczania zamawianego przez Ciebie towaru. Sklep weisberg.com.pl nie udostępnia zebranych danych żadnym firmom ani osobom trzecim w żadnych celach. Pamiętaj, że zakładając konto w naszym serwisie internetowym oraz dokonując za jego pośrednictwem zamówień wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep weisberg.com.pl zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.). Twoje dane osobowe są przetwarzane przez sklep weisberg.com.pl zgodnie z warunkami określonymi w w.w. Ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 Sklep weisberg.com.pl zapewnia Ci stałą możliwość przeglądania oraz poprawiania lub zmieniania Twoich danych osobowych. – w tym celu wystarczy zalogować się do swojego konta w sklepie. Informacje dotyczące naszych Klientów mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym oraz w przypadku niezapłacenia należności należnych dla Sklepu Internetowego weisberg.com.pl podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

 Dbając o bezpieczeństwo Twoich danych oraz wypełniając obowiązek wynikający z Art. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), podajemy do Twojej wiadomości nasze następujące dane:

 Właścicielem serwisu internetowego weisberg.com.pl jest firma Weisberg , specjalizująca się w sprzedaży na polskim rynku produktów oświetleniowych i kryształu.

Adres siedziby firmy:
Gen. Stanisława Skalskiego 5/62
03-982 Warszawa 
NIP:8541648030
NIP EU :PL 8541648030
REGON:811867211

 Adres elektroniczny serwisu internetowego: www.weisberg.com.pl

 Firma Weisberg jest do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Warszawa , zarejestrowana pod adresem Gen. Stanisława Skalskiego 5/62
03-982 Warszawa o numerze identyfikacji podatkowej 854 164 80 30 oraz numerze regon 811867211.

 Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta tel. 22 629 20 50.
 


------------------------
Informacje handlowe będą przekazywane drogą elektroniczną (e-mail) wyłącznie w przypadku,
gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie (zapis do news-lettera).
Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowa-nia lub usunięcia danych, a także pra-wo do sprostowania błędów, uzupełnie-nia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adre-sem: biuro@weisberg.com.pl .

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.weisberg.com.pl/webpage/regulamin.html oaz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień
Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz
poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji
Zamówienia oraz faktury VAT.

 
Cookies (Ciasteczka) - Polityka Cookies

 
Podczas korzystania ze strony sklepu weisberg.com.pl w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki cookies). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania ze sklepu weisberg.com.pl. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu weisberg.com.pl w szczególności funkcji wymagających autoryzacji.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
Użytkownicy sklepu weisberg.com.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Utrata anonimowości następuje w momencie rejestracji lub logowania do konta i zostaje odzyskana w momencie wylogowania z konta.
Cookies są zakładane na komputerze użytkownika i po wyjściu użytkownika ze sklepu weisberg.com.pl przestają być przetwarzane. Przetwarzanie plików cookies odbywa się tylko w czasie obecności użytkownika w sklepie weisberg.com.pl.
Pliki cookies zakładane są w szczególności w celu:
- uwierzytelnienia użytkownika,
- przyspieszenia obsługi użytkownika przez system sklepu weisberg.com.pl.
- zabezpieczenia sklepu internetowego przed atakami szkodliwego oprogramowania,
- ułatwienia wypełniania formularzy w sklepie weisberg.com.pl.
System sklepu weisberg.com.pl odczytuje i przetwarza tylko pliki cookies skonfigurowane w sklepie. Sklep internetowy nie wykorzystuje cookies założonych na innych stronach internetowych.
Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).